Bulletin AKI

Výroční a společenská rubrika

Vyhlášení vítěze Ceny Asociace korozních inženýrů za nejlepší závěrečnou práci v oblasti koroze v akademickém roce 2022/23
Milan Kouřil, 2. viceprezident AKI

Asociace korozních inženýrů (AKI) vyhlašuje výsledky pátého ročníku soutěže o Cenu Asociace korozních inženýrů za nejlepší závěrečnou práci v oblasti koroze. Cena je určena pro absolventy bakalářského a magisterského stupně vzdělávání v oboru koroze a protikorozní ochrany, kteří v daném akademickém roce obhájili závěrečnou bakalářskou nebo diplomovou práci se zaměřením na korozi kovů nebo protikorozní ochranu. K hodnocení jsou přijímány práce zabývající se studiem korozních mechanismů, korozními problémy ve všech oborech lidské činnosti (stavebnictví, strojírenství, automobilový průmysl, chemický průmysl, potravinářství, ochrana kulturních památek ad.), postupy protikorozní ochrany (organické povlaky, katodická ochrana, povrchové úpravy, inhibitory, vývoj korozně odolných slitin ad.) a ekonomickými aspekty ochrany materiálů.

Cílem ocenění je motivovat studenty i jejich školitele k přípravě kvalitních a přínosných závěrečných prací řešících aktuální korozní problémy, a to jak v praktické, tak i teoretické rovině.

Laureátem Asociace korozních inženýrů za nejlepší závěrečnou práci za rok 2023 je Ing. Jan Pokorný, absolvent Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Do soutěže byla nominována jeho diplomová práce s názvem Degradace slitin zinku v modelových roztocích lidského organismu vedená doc. Jaroslavem Fojtem. Autor cenu ve formě diplomu a prémie 5 000 Kč převzme z rukou předsedkyně hodnotící komise Ing. Kateřiny Kreislové, Ph.D. u příležitosti konference AKI v Plzni, kde svojí práci představí formou přednášky.

Práce byla vyhodnocena odbornou komisí jako nejlepší v konkurenci dalších 4 prací obhájených na VŠCHT Praha a VUT Brno, z nichž do finálního výběru postoupily kromě práce Jana Pokorného také diplomová práce studenta VŠCHT Praha Adama Přibyla a bakalářská práce studenta VUT Brno Vojtěcha Molvy.

Asociace korozních inženýrů, z.s. (AKI) je nezisková organizace, která byla založena v roce 1990 pracovníky v oboru korozního inženýrství a povrchových úprav. Je členem Evropské korozní federace (EFC), Světové korozní organizace (WCO) a nominuje zástupce ČR do Mezinárodní korozní rady (ICC). Vedle Ceny Asociace korozních inženýrů za nejlepší závěrečnou práci v oblasti koroze uděluje každoročně také Cenu Milana Pražáka za významný a dlouhodobý přínos v oblasti korozního inženýrství a protikorozní ochrany, Cenu za inovativní počin v oblasti protikorozní ochrany udělována firmám, podnikatelům a inovátorům za zavedení nového výrobku, postupu nebo služby s potenciálem významně přispět k omezení ztrát způsobovaných korozí kovů, vydává časopis Koroze a ochrana materiálu, pořádá konferenci Koroze a protikorozní ochrana materiálů a kurzy celoživotního vzdělávání.

Asociace korozních inženýrů děkuje všem nominovaným a nominujícím za účast a těší se na přihlášky do soutěže pro příští ročník. Závěrečnou práci v českém, slovenském nebo anglickém jazyce obhájenou studentem jakékoliv národnosti na české nebo slovenské vysoké škole mezi 1. červencem 2023 a 30. červnem 2024 musí nominovat školitel formou doporučujícího dopisu do 10. července 2024. K doporučujícímu dopisu je třeba přiložit elektronickou verzi závěrečné práce a poslat k rukám jednatele AKI na adresu info@aki-koroze.cz.

Příjemce Ceny vybere tříčlenná komise jmenovaná výborem AKI. Jméno vítězné práce a příjemce Ceny bude vyhlášeno do 1. září 2024.