Bulletin AKI

Výroční a společenská rubrika

Cena Milana Pražáka

Na programu konference Asociace korozních inženýrů AKI 2017 Třebíč, bylo i udělení ceny Milana Pražáka. Cena je každoročně udělována za dlouhodobý přínos v oblasti korozního inženýrství a protikorozní ochrany významné osobnosti, která byla vybrána z nominovaných kandidátů. Ocenění Milana Pražáka za rok 2017 získal pan Ing. Robert Bartoníček, CSc., odborník s velmi širokým záběrem v oboru koroze a protikorozní ochrany. Ve své profesní praxi se zabýval teoretickými problémy koroze, korozí ve vodách a v prostředí rafinérií. Hluboká a široká znalost korozní teorie mu umožnila aplikaci těchto poznatků při formulaci zásad protikorozní ochrany. Kromě monotematických odborných článků vydal nebo se spolupodílel editorsky či překladatelsky na vydání tří knih:

Koroze a protikorozní ochrana (ČSAV 1966, hlavní autor),

Navrhování protikorozní ochrany (SNTL 1980, autor),

Volba materiálu a protikorozní ochrana v chemickém průmyslu (R.Donndorf a kol. SNTL 1980, překlad).

Ovlivnil i úroveň vzdělání technického personálu chemických i petrochemických provozů a svou aktivitou přispěl k založení Asociace korozních inženýrů (AKI) a vydávání časopisu Koroze a ochrana materiálu. Do roku 2011 byl prezidentem Asociace korozních inženýrů a do dnešní doby se aktivně zajímá o dění v oboru.

Šárka Msallamová

Asociace korozních inženýrů vyzývá k zasílání nominací na kandidáta pro udělení Ceny Milana Pražáka 2018. Kandidáta může navrhnout jakýkoliv člen AKI formou dopisu adresovaného jednateli AKI Milanu Kouřilovi (kourilm@vscht.cz). Dopis musí obsahovat stručné odůvodnění návrhu dokládající významný a dlouhodobý přínos v oblasti korozního inženýrství, protikorozní ochrany nebo vědeckého poznání v oblasti koroze z akademické, výzkumné nebo aplikační sféry. Příjemce Ceny nemusí být členem AKI a může být jakékoliv národnosti. Oceněná práce musí však být vykonána v České republice nebo mít k České republice úzký vztah. Cena Milana Pražáka, která sestává z diplomu, plakety a bezplatné účasti na konferenci AKI, bude příjemci slavnostně předána během 21. konference AKI 2018, která se koná od 24. do 26. 10. v Chodové Plané. Příjemce Ceny bude zároveň požádán o přednesení příspěvku se vztahem k oceněné práci.

Uzávěrka nominací je 30. dubna 2018. Příjemce Ceny pak vybere výbor AKI na svém květnovém zasedání. Předem děkujeme za Vaše návrhy.

Tomáš Prošek

Studentská cena Asociace korozních inženýrů

Abychom pomohli motivovat studenty i jejich školitele k přípravě kvalitních a přínosných závěrečných prací řešících aktuální korozní problémy, a to jak v praktické tak i teoretické rovině, rozhodl výbor AKI zavést od letošního akademického roku Cenu Asociace korozních inženýrů za nejlepší závěrečnou práci v oblasti koroze (dále jen Cenu). Cena je určena pro absolventy bakalářského a magisterského stupně vzdělání v oboru koroze a protikorozní ochrany, kteří v daném akademickém roce obhájili závěrečnou bakalářskou nebo diplomovou práci se zaměřením na korozi kovů nebo protikorozní ochranu.  K hodnocení budou přijímány práce zabývající se studiem korozních mechanismů, korozními problémy ve všech oborech lidské činnosti (stavebnictví, strojírenství, automobilový průmysl, chemický průmysl, potravinářství, ochrana kulturních památek ad.), postupy protikorozní ochrany (organické povlaky, katodická ochrana, povrchové úpravy, inhibitory, vývoj korozně odolných slitin ad.) a ekonomickými aspekty ochrany materiálů.

Cena sestává z diplomu pro autora práce a jeho školitele, úhrady účasti autora práce na naší každoroční podzimní konferenci (vložné a ubytování), možnosti bezplatné publikace výsledků oceněné diplomové práce v časopise Koroze a ochrana materiálu a finanční odměny ve výši 5000 Kč pro autora práce.

Cena bude předávána při slavnostním zahájení konference AKI. V letošním roce to bude 24. října v Chodové Plané. Příjemce Ceny bude požádán o přednesení příspěvku se vztahem k oceněné práci.

Závěrečnou práci v českém, slovenském nebo anglickém jazyce obhájenou studentem jakékoliv národnosti na české nebo slovenské vysoké škole mezi 1. červencem 2017 a 30. červnem 2018 musí nominovat školitel formou doporučujícího dopisu do 30. června 2018. K doporučujícímu dopisu je třeba přiložit elektronickou verzi závěrečné práce a poslat k rukám jednatele AKI na adresu aki@vscht.cz.

Příjemce Ceny vybere tříčlenná komise jmenovaná výborem AKI. Jméno vítězné práce a příjemce Ceny bude vyhlášeno do 31. srpna 2018.

Tomáš Prošek

Informace o konferencích

FOR INDUSTRY 2018

Více veletrhů - více obchodních příležitostí pro prodejce strojů

Firmy, které si již vyzkoušely, jak rozsáhlé obchodní příležitosti přináší pravidelná účast na strojírenských veletrzích, často stojí před rozhodnutím, kterých veletrhů se zúčastnit.

Zvažují finanční náklady, časovou náročnost, zátěž pro management i strategie, které souvisí s novými modely vystavovaných strojů a technologií. Často se zabývají otázkou, kolika veletrhů se zúčastnit. Jeden veletrh, dva nebo tří? Řada firem má zaběhlou rutinu, která spoléhá na podzimní období, které bývá z obchodního hlediska nejaktivnější částí roku.

Ukazuje se však, že i jarní měsíce mohou nabídnout významné obchodní příležitosti k rozsáhlejším prodejům strojů a zařízení, a tím i k zvýšení profitu firmy.

Doba se zrychluje

Zákazníci mění zvyklosti. V minulosti strojírenské firmy řešily nákupy strojů spíše v druhé polovině roku, ale doba se změnila. Současné firmy musí být velmi flexibilní. Průmysl vykazuje dynamický růst a firmy čelí nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Nastupují naléhavé požadavky na automatizaci, robotizaci a aktuálním tématem se stává Průmysl 4.0.

Úspěšný je ten, kdo dokáže vyrábět chytřeji, rychleji a levněji. Toho lze jen obtížně dosáhnout se zastaralým vybavením. To je velkou příležitostí pro dodavatele strojírenských technologií.

Prodejci strojů a technologických zařízení pro strojírenský průmysl se přizpůsobují této dynamice a hledají způsoby, jak zákazníkům nabídnout svoje produkty, resp. jak se účinněji podílet na modernizacích výrobních technologií, a to nejlépe v průběhu celého roku.

Vystavujte na jaře v Praze

Pražský veletrh FOR INDUSTRY nabízí přesně to, co potřebují obě strany. Prodejcům strojů nabízí obchodní příležitost ve správném období, za příjemné náklady a ve velmi výhodné lokalitě. Zájemcům z řad strojírenských firem zase umožňuje nečekat na druhou polovinu roku a řešit svoje potřeby v době progresivního vývoje aktuálně. Porovnávat nabídky, srovnávat přímo na místě, komunikovat s odborníky, ujasnit si možnosti a perspektivy, operativně řešit dodací podmínky a podrobnosti kupní smlouvy. 

V loňském roce se FOR INDUSTRY etabloval jako sebevědomý a úspěšný veletrh, kde vystavovaly významné české a mezinárodní firmy a kde se konalo i několik světových premiér strojů. Účast ze strany vystavovatelů, kterých bylo 233, na tomto veletrhu překonala minulé ročníky a jednoznačným úspěchem byly i konference Setkání lídrů českého exportu, která se bude konat i v letošním roce (15. 5. 2018) pod názvem Setkání lídrů českého průmyslu a exportu.

Vystavujte na FOR INDUSTRY 2018

Zúčastněte se pražského veletrhu FOR INDUSTRY 2018 a nabídněte svým zákazníkům a odborné veřejnosti svoje produkty spolu s významnými dodavateli strojů a technologií, kteří se již zaregistrovali!

Budete vystavovat ve společnosti evropských i světových lídrů v oblasti strojírenských technologií. Na FOR INDUSTRY 2018 budou mezi jinými vystavovat i tyto firmy: Tajmac ZPS, Sandvik Coromant, Taima, Wemac, Rexim, Style CNC Machines, DEOM s.r.o., M&B Calibr, ACD Czech s.r.o., DREKOMA (Obr.3).

ENERGO SUMMIT – vrcholná událost energetického sektoru

ENERGO SUMMIT 2018, proběhne druhý den veletrhu, tj. 16.5.2018 v Kongresovém sále a je koncipován jako platforma pro odbornou diskusi k otázkám dalšího rozvoje energetiky v ČR i EU. Hlavním tématem je nová energetika se spotřebitelem v centru, především s ohledem na obnovitelné zdroje energie a energetickou účinnost.

PRO TOP MANAGEMENT PRŮMYSLOVÝCH FIREM, STÁTNÍ SPRÁVU A VYSOKÉ ŠKOLY JE VSTUP ZDARMA! Registrovat se můžete již nyní na www.energosummit.cz Vzhledem k omezenému počtu doporučuje organizátor si rezervovat místo včas.

Sháníte zaměstnance? Buďte součástí FOR JOBS

Na nedostatek technických pracovníků si stěžuje většina výrobních podniků. Právě proto vznikla dvoudenní doprovodná akce veletrhu FOR INDUSTRY s názvem FOR JOBS (15. – 16. květen 2018), která má za cíl propojit nabídku volných pracovních míst v technických oborech, cílovou skupinu odborných návštěvníků veletrhu FOR INDUSTRY a také tradiční spolupráci se studenty technických směrů SŠ a VŠ. Mezi přihlášenými jsou např. Úřad práce, Elmep, Aero Vodochody, ČEZ. Více na www.forjobs.cz.

Registrujte se ještě dnes. Přihlášku naleznete na www.forindustry.cz

FOR INDUSTRY

15. – 18. května 2018 | PVA EXPO PRAHA | www.forindustry.cz

Krátké ohlédnutí za právě ukončeným 51. Aktivem galvanizérů v Jihlavě

Ve dnech 6. a 7. února 218 proběhl v Jihlavě 51. Aktiv galvanizérů. Jedná se o setkání pracovníků v oboru povrchových úprav s předními odbornými specialisty v této oblasti. Setkání zajišťuje jak po stránce organizační, tak i odborné, organizační výbor České společnosti pro povrchové úpravy (dále jen ČSPÚ).  Snahy o úsporu lidské práce, všech druhů energií, snížení spotřeby materiálů, zvýšení produktivity práce a snížení zmetkovitosti, se tak promítly do nosného tématu letošního ročníku - "Snížení nákladů, spotřeby materiálu, vody a energií".

Jednání bylo rozdělené do několika odborných bloků se zaměřením na kvalitu povrchové úpravy z hlediska funkce a vlivu předúprav před vlastní, finální úpravou. Krátká informace o všech 25 příspěvcích je zveřejněna na ww.cspu.cz a jsou uvedeny v tištěném sborníku (ISBN 978-80-905648-4-8). K výčtu těch nejzajímavějších lze např. uvést příspěvek, který autoři nazvali Zdroje úspor v galvanickém pokovení, Ing. p. Goliáš (Schlötter Galvanotechnik) na základě dlouholetých osobních zkušeností uvedl konkrétní praktické příklady možností úspor v oblasti povrchových úprav při procesu galvanického pokovení. O tom, že voda je limitujícím prvkem v procesech povrchových úprav, bylo hlavní myšlenkou příspěvku Ing. Fuky (Techneco Praha). Na konkrétních příkladech ukázal možnosti úspory vody.

O tom, jak náročná a složitá je povrchová úprava odlitků z tvárné litiny, jaká je její mikrostruktura a že její fyzikálně mechanické vlastnosti jsou mimo jiné dány také obsahem uhlíku, křemíku a manganu, poukázala ve svém příspěvku Ing. X. Ševčíková, Ph.D. (VŠB-TUO). Na snímcích světelné mikroskopie přehledně dokumentovala mikrostrukturní vady, které se negativně projevují na výsledné povrchové úpravě, nejčastěji prováděném zinkování.

Úplnému závěru dopolední jednání prvního jednacího dne bylo již tradičně věnováno předání morálního ocenění ČSPÚ, pamětní medailí s diplomem, odborníkům za celoživotní přínos do oblasti povrchových úprav. Na letošním aktivu byli oceněni Ing. Lubomír Kolouch, Petr Sobotka, Hana Suffnerová a Ing. Alena Vomáčková.

Odpolední blok přednášek zahájil Ing. P. Čepelák (Ekomaziva, s.r.o.) s představením technologie a zařízení na vymrazování solí z galvanických roztoků. Současně uvedl i možnosti srážení a iontové výměny. Komplexní technologická řešení v galvanotechnice při funkčním chromování nastínil Ing. Jan Vytřas (NOVEX Bohemia s.r.o.). Uvedl nové možnosti oprav vad vzniklých v technologii funkčního chromování a praktické způsoby oprav těchto vad. Firmu METROHM Česká republika s.r.o. na aktivu představil Ing. M. Stočes, Ph.D. a ukázal nové možnosti využití přístrojů této firmy pro řízení a kontrolu galvanických procesů. Stejným tématem se zabýval i Ing. V. Gromeš (TSI Systém, s.r.o.) a představil výrobky firmy DeFesko pro kontrolu kvality povrchových úprav. Oblasti kvality zůstal věren i Ing. P. Žourek (Prominent, s.r.o.) a ukázal nové možnosti rychlého a nedestruktivního fluorescenčního měření tlouštěk vrstev a analýzu materiálů novým ručním X-RAY přístrojem firmy Fischer.

Odbornou část druhého dne jednání zahájil Mgr. L. Klement (KV Pumps, s.r.o.). Představil nově vzniklou firmu a její výrobní sortiment čerpadel a filtračního zařízení pro galvanotechniku. Důležité aspekty v technologii funkčního chromování bylo tématem příspěvku Ing. L. Obra (ČSPÚ), ve kterém shrnul na základě dlouhodobých teoretických znalostí a provozních zkušeností podstatu této technologie a následně z ní vyplývající optimální technologické a ekonomické vedení provozu. Náhradou pasivačních přípravků s obsahem šestivalentního chromu a analýzou nových bezchromových pasivačních povlaků se zabývala ve svém příspěvku Ing. K. Kreislová, Ph.D. a kol. (SVÚOM, s.r.o.). Automobilový a letecký průmysl vyžaduje úpravu kovových povrchů novými konverzními povlaky se zvýšenou korozní odolností a adhezí. O vlivu předúprav na kvalitu těchto povlaků na bázi zirkonia se zabýval příspěvek Doc. Ing. M. Zemanové, Ph.D. a kol. (FCHPT STU  a Pragochema, s.r.o.). V závěrečném odborném příspěvku představil Ing. R. Rozlivka (HYTEX Productions, s.r.o.) výrobní program v oblasti filtračních elementů pro provozy povrchových úprav.

Aktiv galvanizérů jako vždy poskytuje i prostor pro prezentaci firem dodávajících zařízení, chemikálie, přístroje a další vybavení, které lze využívat při zhotovování a kontrole kvality povrchových úprav. Pro osobní jednání bylo na chodbách v klášterní části hotelu instalováno 28 stolečků a konzultačních míst. Na jednání Aktivu Galvanizérů bylo přítomno téměř 140 účastníků jednak tuzemských, tak i zástupců ze Slovenska, Německa a dalších zemí.

Ladislav Obr

Pohled do přednáškového sálu

Nestor Aktivu galvanizérů Zdeněk Blažek

Prezentace firem v klášterní části hotelu Mahler