Bulletin AKI

Informace o konferencích

Veletrh FOR INDUSTRY a FOR LOGISTIC

V termínu od 15. - 17. 4. 2014 se již tradičně otevřely brány výstaviště PVA EXPO Praha odborné veřejnosti. Možnost prezentovat nejmodernější výrobní techniku ale i progresivní technologii a inovačních trendy mohly tentokrát využít společnosti podnikající v oblasti výroby průmyslových strojů a zařízení. Stejné možnosti mohly využít i firmy nabízející služby v oblasti logistiky. V případě veletrhu FOR INDUSTRY se jednalo o v pořadí již 13. ročník, kdežto veletrh FOR LOGISTIK vybízel k návštěvě v pořadí po čtvrté. Oba veletrhy se tradičně realizovaly v prostorách výstaviště PVA EXPO Praha v Letňanech.

V obou sekcích veletrhu se představilo celkem 118 vystavovatelů. Pořadatelé veletrhů přiznávají mírný nárůst návštěvnosti, protože i přes velikonoční prázdniny shlédlo vystavovaná zařízení celkem 7122 návštěvníků. Největší zájem byl tradičně o novinky s progresivním potenciálem do dalších let, a to v oblasti automatických zařízení a technologií, případně o zcela nové kompozitní materiály se širokým spektrem možných využití. V případě konkretizace můžeme říci, že z pohledu návštěvníků i médií byl největší zájem o technologii 3D tisku, která v současnosti ve formě prototypů zažívá rozmachu i v českém strojírenském a automobilovém průmyslu.

Druhý veletržní den dokonce proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů soutěží GRAND PRIX a TOP EXPO. Odborní hodnotitelé soutěže GRAND PRIX-FOR INDUSTRY a FOR LOGISTIC udělili ceny za nejlepší exponát/technologii bez určení pořadí firmě AROJA, s.r.o. za 3D tiskárnu Vision 3D Printer, potom firmě Pegas-Gonda s.r.o. za automatickou pásovou pilu na kovy a jejich slitiny Pegas 400 PROFI A-CNC a firmě RWT, s.r.o za odjehlovací stroj BSM 650 RRDB. Porota dále udělila čestné uznání za mobilní akreditovanou laboratoř společnosti M&B Calibr, spol. s r.o. V soutěži o nejzdařilejší expozici získala ocenění společnost Mitutoyo Česko s.r.o.

Obdobně jako minulý rok na veletrhu FOR SURFACE rovněž tento veletrh neproběhl bez přítomnosti kooperujícího stánku České společnosti pro povrchové úpravy a Asociace korozních inženýrů. Ve vzájemné spolupráci zde bylo nabízeno poradenství z oblasti povrchových úprav kovů a následně i z protikorozní ochrany. Zájemci o tyto problematiky byli automaticky pozváni na tuzemské konference obou společností, tj. v případě ČSPÚ na konferenci Celostátní aktiv galvanizérů (následující již 48. ročník se bude konat 3-5. 2. 2015 v Jihlavě) a v případě AKI na konferenci asociace konané ještě letos v Luhačovicích, a to ve dnech 15. - 17. 10. Publikační snahy odborné veřejnosti z oblasti koroze a povrchových úprav nabídl publikovat časopis Koroze a ochrana materiálu (www.casopis-koroze.cz). Neoddiskutovatelným úspěchem snah redakce je zcela aktuální zařazení časopisu do databáze Scopus. Zájemci o problematiku představovanou kooperujícím stánkem byli dále pozvání na zcela výjimečnou událost blízké budoucnosti, a to je konání konference EUROCORR, jehož hostitelem bude Praha v roce 2017. Za vybojované místo dění této světově významné konference musí odborná veřejnost poděkovat AKI.

Na příštím veletrhu FOR SURFACE se AKI a ČSPÚ těší na shledanou. 

Petr Pokorný

Obr. 1 - Hojnost návštěvníků v průběhu prvního dne veletrhu

Obr. 2 - Představení stánku Asociace korozních inženýrů a České společnosti pro povrchové úpravy na veletrhu

Korózia v energetike 2014

Letošní konference se poprvé odehrávala mimo Košice, a to v krásném prostředí Relax parku ve Velkém Šariši. Konference už loni změnila tradici a probíhala ve čtvrtek a v pátek, letos to připadlo na 5. a 6. června. Relax park je nový hotel, který se skládá z hlavní budovy a několika přilehlých dřevěnic. K dispozici je bazén a tenisové kurty. Hotel se může pochlubit i skvělou kuchyní, což jsem osobně důkladně prověřil. Výběr místa se tedy organizátorům povedl. Jedinou vadou hotelu je fakt, že je obtížně dostupný pěšky z vlakového nádraží, kdy člověk musí jít dost dlouho po okraji frekventované silnice.

Konference odstartovala hned ráno úvodní tradiční obecnou přednáškou prof. Nováka, tentokrát na téma Žádoucí koroze kovů. Velkou devizou konference byl vysoký počet přednášek o případových studiích a problémech přímo z praxe: doc. Hagarová – Korózne poškodenie oceľových rúrok z okruhu nepriameho chladenia plynočistiarní; dr. Halama – Minimalizácia prejavov korózie pri spaľovaní biomasy; doc. Tuleja – Porušenie ohrievača vody v priestore mimo toku spalín; dr. Kreislová – Korózna ochrana konštrukcií v energetike; apod. Společenský večer ozvláštnil křest knihy Ing. Kudlovského Tlakové zariadenia v Európskej Únii. Dále večer pokračoval degustací sýrů a piv z celé Evropy. Druhý den pokračoval několika odbornými příspěvky a následně konference vyvrcholila diskuzí u „kulatého stolu“ o současných problémech v praxi a možnostech spolupráce s akademickou sférou při jejich řešení.

V příštím roce se bude konat sesterská konference Korózia úložných zariadení. Přeji organizátorům, aby se jim podařilo přilákat dostatek účastníků i kvalitních příspěvků. 

                                                                                                                Jan Stoulil

Křest knihy Ing. Jána Kudlovského "Tlakové zariadenia v Európskej Únii"

23. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2014

Ve dnech 21. - 23. 5. 2014 se v Brně v prostorách hotelu Voroněž konala 23 mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2014 pořádanou společností Tanger s.r.o. ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava. Konference se účastnilo přes pět set lidí z 35 zemí světa. Přednášky byly rozděleny podle zaměření do šesti následujících sekcí: Pokroková výroba železa a oceli, Tváření kovů, Výrobky z oceli a jejich vlastnosti, Moderní trendy v povrchovém inženýrství, Neželezné kovy a slitiny a Ekonomika a řízení metalurgické výroby.

Konference byla zahájena velmi působivou plenární přednáškou prof. Dr. Ludwiga Schultze, která se zabývala využitím vysokoteplotních supravodičů a jejich aplikace při levitaci. Následující příspěvek Ing. Juraje Lapina uzavřel plenární sekci a byl zaměřen na nové trendy a směry ve vývoji materiálů.

Z odpoledního bloku přednášek lze upozornit na skvělou přednášku Artema Arlazarova z francouzského ArcelorMittalu, která se zabývala vlivem tepelného zpracování na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti žíhaných ocelí s nízkým obsahem uhlíku. S novým vývojem technických norem v oboru koroze a korozní ochrana pak posluchače seznámila ve své velmi pěkné přehledové přednášce Kateřina Kreislová (SVÚOM s.r.o. Praha). V sekci neželezných kovů a jejich slitin stojí za připomenutí přednáška Michaely Pokové (UK Praha), která se zabývala rekrystalizací hliníkové slitiny po ECAPu během izotermálního žíhání a přednáška Jaroslava Čapka (VŠCHT Praha), která řešila otázku optimalizace podmínek slinutí porézního hořčíku při jeho přípravě.

První den konference byl završen společenským večerem, který probíhal v prostorách hotelu Voroněž. Ke skvělé atmosféře přispíval nejen velmi bohatý raut, ale také i cimbálovka, která hrála k poslechu i k tanci.

Dopoledne druhého dne konference bylo vyplněno přednáškami, ze kterých lze připomenout přednášku Dagmar Jandové (Výzkumný a testovací institut s.r.o., Plzeň) zabývající se změnou dislokací v substruktuře oceli S235JR během únavového zatížení a přednášku Miroslava Raudenského (TU Brno) upozorňující na vliv vrstvy okují na tepelné zpracování ocelí. V sekci neželezných kovů a jejich slitin svým výkladem posluchače zaujal Jiří Kubásek (VŠCHT Praha), který se ve dvou (po sobě následujících) přednáškách věnoval slitinám hořčíku, zinku a železa a jejich možného využití při výrobě biodegradovatelných implantátů v medicínské praxi. Přednáška Františka Lukáška (UK Praha), která se zabývala využitím hořčíkových slitin s obsahem stříbra pro degradovatelné medicínské implantáty, celou ranní sekci neželezných kovů a jejich slitin skvěle uvedla.

Odpolední program konference zahrnoval doprovodný program, ze kterého si účastníci mohli vybrat mezi plavbou lodí po Brněnské přehradě, návštěvou Technického muzea anebo prohlídkou funkcionalistické vily Tugendhat.

Ve večerních hodinách byla v prostorách hotelu Voroněž otevřena posterová sekce, ve které bylo ve všech sekcích prezentováno přes 250 posterů. Vítězem posterové sekce se stal Vasiliy Mishin ze Státní polytechnické univerzity v Petrohradě se svou prací Vývoj harmonogramu nedestruktivního válcování za tepla pro ocel s nízkým poměrem Mn/S. Čestné uznání odborné komise získal mimo jiné také Filip Průša (VŠCHT Praha) za svou práci Vlastnosti hliníkových slitin připravených odstředivou atomizací a extruzí za tepla.

Večer druhého dne konference byl završen společenským posezením v blízké restauraci, kde byl pro účastníky opět připraven bohatý raut. Kdo měl po náročném dni ještě sílu, mohl ji zde také poměřit s ostatními v kuželkovém turnaji.

Příjemné prostředí sálu hotelu Voroněž, vstřícný přístup organizátorů a pestrost prezentovaných témat, podpořily dobrý dojem z celé konference, která byla rozhodně přínosem pro všechny zúčastněné a splnila cíl odborného setkání s výměnou vědeckých a technologických poznatků.

Šárka Msallamová

Předání Čestných uznání v posterové sekci

Muzea, památky a konzervace 2014

Konferenci Muzea, památky a konzervace pořádají vysoké školy a instituce působící v oblasti kulturního dědictví, zejména aby umožnili studentům a čerstvým absolventům příslušně zaměřených studijních programů setkat se, diskutovat a prezentovat výsledky svých prací. V letošním roce se ve dnech 20.-21. 5. 2014 uskutečnil devátý ročník, nad nímž záštitu převzala Fakulta restaurování Univerzity Pardubice. Účastníci konference díky tomu měli možnost zavítat do atraktivního prostředí Litomyšle, kde má Fakulta restaurování své zázemí. Konference samotná se konala v prostorách Evropského školicího centra, které sídlí v těsné blízkosti litomyšlského zámku, s ním se však stejně jako s městem nebylo možné vzhledem k časové náročnosti programu blíže seznámit.

Během dvoudenního cyklu přednášek se vystřídalo na 30 příspěvků teoretického, praktického či výzkumného charakteru, které byly přehledně rozděleny do tří oblastí – Materiálový průzkum památek, Konzervování-restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl a Aktuální trendy v oblasti péče o památky. První přednáškový den byl zahájen příspěvky o materiálových průzkumech, které v odpoledním programu vystřídala témata restaurátorská. Za zmínku stojí např. přednáška Benjamina Bartla (VŠCHT Praha, NAČR) „Úbytek nenasycených uhlovodíků ve včelím vosku v průběhu stárnutí“. Součástí programu prvního dne byla také posterová sekce, v níž autoři posterů odpovídali na dotazy ostatních účastníků konference. Program byl zakončen společenským večerem v atriu piaristické koleje, v níž má Fakulta restaurování své pracoviště. Setkání zpestřilo hudební vystoupení seskupení Chanson Trio Coucou, občerstvení a možnost shlédnout vystavené práce zdejších studentů, bohužel objekt jako takový zpřístupněn nebyl. Program druhého dne byl ryze přednáškový – dopolední témata restaurátorská a konzervátorská nahradily v odpoledních hodinách přednášky o trendech v péči o památky, např. příspěvek Zuzany Ondrejkové „Obnova hradov na území Slovenska“ nebo Kateřiny Palgutové (STU Bratislava) „Analytická sonda – priestor pre tvorivosť“.

Pořadatelství dalšího ročníku (2016) by měla převzít Slezská univerzita v Opavě. Děkujeme Fakultě restaurování Univerzity Pardubice a přejeme novým organizátorům, aby dosáhly podobného úspěchu.

Tereza Jamborová

Obr. 1 - J. Manková - prezentace konvice z modrého zakaleného skla

Obr. 2 - Účastníci konference