Bulletin AKI

Informace o konferencích

Projektování a provoz povrchových úprav

Ve dnech 13. – 14. března 2019 se sešlo cca 200 účastníků z oblasti povrchových úprav v Hotelu Olšanka na Praze 3 na 45. konferenci Projektování a provoz povrchových úprav. Konference se znovu konala pod záštitou Hospodářské komory, která oceňuje přínos a prospěšnost akce pro podnikatele. Již řadu let je konference zařazována mezi vzdělávací programy České komory autorizovaných inženýrů (ČKAIT). Cílem nabitého programu bylo přinést novinky z oboru povrchových úprav, progresivních technologií, zařízení, nátěrových hmot a jejich aplikací a v neposlední řadě také informovat o nových předpisech týkající se problematiky odpadních vod, ochrany ovzduší aj.

V rámci programu bylo předneseno 30 přednášek zástupci jak z výzkumných nebo vysokoškolských pracovišť, tak i zástupci firem. Konferenci předsedali a na kvalitu přednášek i na time management dohlíželi představitelé České společnosti povrchových úprav, Asociace korozních inženýrů, Asociace českých a slovenských zinkoven.

O využití fosfonátů v přípravcích pro povrchové úpravy, například k důležité operaci pro kvalitu povrchu – odmašťování, přípravě povrchu pod nátěry, formulaci galvanických lázní, přednesl své poznatky P. SZELAG (Pragochema). Ze Slovenska M. OLŠOVSKÝ (ZVS holding) zdůraznil, že pro výrobu speciální techniky (munici, bojové dopravní prostředky, letový provoz aj.) je povrchová úprava stejně důležitá jako správná funkčnost. Přísné požadavky vyplývají z toho, že speciální technika se během bojových operací používá v různých klimatických podmínkách. Minulosti, současnosti a budoucnosti funkčního chromování se podrobně a na základě dlouholeté zkušenosti věnoval L. OBR (ČSPÚ). Jeho názor byl využívat stávající klasickou technologii funkčního chromování ovšem s dotažením zásad ochrany zdraví obsluhy, která je jednodušší, nákladově přijatelnější než přechod na náročné, nákladné a méně kvalitní technologie. Na projektu vývoje technologie pro hromadné lakování elektroforetickými lakovacími systémy pracovali ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu kolektiv M. JINDŘIŠEK, M. PAZDEROVÁ (VZLÚ) a K. HYLÁK (ČVUT) a podali o tom zprávu „Předúprava elektrod pro hromadné kataforézní lakování“. H. GEIPLOVÁ a J. MRÁZEK (SVÚOM) uvedli příklady možností infračervené spektroskopie, která s dalšími metodami může vést k identifikaci složení jednotlivých použitých nátěrových systémů, jejich kvality, identifikaci chemických látek ve složení nátěrových hmot, případně osvětlit důvody různých vad a defektů. Na základě výzkumu J. ŠVADLENA a T. PROŠEK (Technopark Kralupy VŠCHT) došli k závěru, že v místě kontaktu karoserie a vodivých pryžových prvků může v korozivním prostředí dojít ke vzniku galvanického článku a výraznému urychlení korozního napadení kovové karoserie. Výzkum L. MINDOŠE (SVÚOM) byl zaměřen na predikci životnosti lakovaných svitků určených pro střešní krytiny při skladování pod přístřeškem na venkovní atmosféře. Detailně rozebral a objasnil příčiny a chyb ve výrobě. Praktické užití žárově pozinkované oceli u staveb je oceňováno v soutěži CZECH and SLOVAK GALVANIZING AWARD, kterou pořádá Asociace českých a slovenských zinkoven. S nominovanými a vítěznými stavbami, včetně autorů projektů za r. 2018, posluchače seznámil P. STRZYŽ (AČSZ).

Druhý den dopoledne jednání zahajovala zajímavou přednáškou „Využitie minerálnych tryskacích prostriedkov při predúprave povrchov před aplikáciou VOC náterov“ J. BREZINOVÁ a kol. (Strojnická fakulta TU Košice). Přednášku kolektivu autorů o různých možnostech oprav defektů povlaků žárového zinku přednesla K. KREISLOVÁ (SVÚOM). Aktuální a pro provoz povrchových úprav důležitý byl příspěvek o novele vodního zákona R. NÁSE (OI Praha). Ke dni 1. 1. 2019 nabyl účinnosti zákon č. 113/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb. o vodách. Nosným prvkem novely jsou změny ve vztahu k odpadním vodám, zejména ve vztahu k nakládání s odpadními vodami, vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace. Stříkací zařízení a další příslušenství lakoven (kabiny, sušky, dopravníky apod.) jsou zařízeními, která dle předpisů spadají do zařízení podléhajících procesu posuzování shody. Přednáška „Posuzování shody zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu“ Z. SVOBODA (Statex) přinesla přehled o zákonech a nařízení vlády, které jsou potřebné pro posuzování shody těchto zařízení v lakovnách.

Tyto přednášky jako vždy doplňovaly příspěvky 18 zástupců firem, kteří prezentovali své zkušenosti, nové výrobky či služby. Bohatá nabídka 26 firem vystavujících u stolků přinesla další širokou škálu podnětů pro komplexní řešení předpovrchových a povrchových úprav a tím spojené problematiky. Jednalo se například o problematiky tryskání, odmašťování, odstraňování oleje a nečistot z mycích lázní, dále o nabídky týkající se vybavení různých provozů povrchových úprav, zařízení pro nanášení povrchové úpravy, aplikací nátěrových hmot, zefektivnění těchto provozů včetně digitalizace výroby i snižování výrobních nákladů, kontrol technologie pro zvýšení kvality v práškových lakovnách, řešení chyb při aplikaci, novinky v nátěrových hmotách, dodávky zinkových surovin a produktů, speciální technologie - fluoroplasty, dále nabídka háků a maskování, ale i filtrů a filtrace, vzduchotechniky v provozech (včetně ventilátorů), řešila se otázka jak předcházet znečištění ovzduší již při projektování těchto provozů, problematika vodního hospodářství včetně odpadních vod, otázky předcházení havárií a skladování nebezpečných látek, protipožární ochrany, také byly představeny přístroje pro nedestruktivní zkoušení a měření, antikorozní balení a inhibitorů koroze (VCI) a v neposlední řadě nabídnuto poradenství v oblasti dotačních programů a pro energetický management.

Prezentující se firmy (řazeno abecedně) ALTEKO, BALTRO, BICKEL & WOLF, BRANOPAC CZ, COLORLAK, COTTEX Trade, CARLISLE Fluid Technologies Germany, DENIOS, DÜRR Systems Czech Republic, EKOL, EKOMAZIVA, ENOVATION, EWAC, FILTRATION Group, GALATEK, GIDLY, HACH LANGE, HERDING Technika životního prostředí, IDEAL-TRADE Service, KOVOLAK, LANKWITZER, MEDIA CZ, PEŠEK technology, QUINS, RSBP, SILROC CZ, STROJNÍ MONTÁŽE, SURFIN TECHNOLOGY, TECHNICOAT Czech Republic, TESTIMA, TOMÁŠOVÁ LEA, TSI SYSTEM, WATEK, WAtech, WISTA.

Odborný program zakončila zajímavá exkurze do Metal Trade Comax, a.s. ve Velvarech. Účastníci měli možnost vidět nejen kontinuální lakovací linku pro lakování hliníkových a pozinkovaných plechů ve svitcích, ale i přidružené laboratoře a na závěr hutní provoz výroby slitin a předslitin.

Součástí prvního dne byl jako tradičně diskuzně společenský večer, na který se účastníci přesunuli ze Žižkova na Královské Vinohrady. Program byl ve stylu zástupců nejmladší generace. Mnoho diskutujících i na něm pokračovalo v debatě a navazování obchodních kontaktů.

Zdeňka Jelínková a Zdeňka Trávníčková

22. konference Koroze a protikorozní ochrana materiálů

Dne 23. - 25. 10. 2019 se bude v hotelu Tennis Club v Prostějově konat již 22. ročník konference AKI.  Hlavní náplní konference je dvoudenní program přednášek. Úvodní přednáškový blok bude věnován korozi a korozní ochraně v automobilovém průmyslu. Konference pak bude pokračovat v tradičním duchu, včetně studentské posterové soutěže. Hlavními tématy konference jsou koroze a protikorozní ochrana v automobilovém a letecké průmyslu, koroze v energetice, chemickém průmyslu a chladicích okruzích a koroze a protikorozní ochrana ve stavebnictví a dopravní infrastruktuře. Velká pozornost je také věnována kovovým, organickým a anorganickým povlakům v protikorozní ochraně, korozi a protikorozní ochraně úložných zařízení, korozi biomateriálů a specifické oblasti koroze kovových i nekovových památek. Dalšími tématy konference jsou monitoring, zkušebnictví, normalizace a metody studia korozních mechanizmů.

Recenzované prezentované texty budou uveřejněny v časopise Koroze a ochrana materiálů, který je zařazen v databázi SCOPUS.

Hotel Tennis Club Prostějov se nachází v klidné lokalitě města u lesoparku Hloučela, ale současně pouhých 10 minut chůze od centra města Prostějov a 5 minut autem od dálniční tepny D1/R46 Praha – Brno – Ostrava. Hotel Tennis Club Prostějov nabízí možnost hlídaného parkování přímo v areálu. Hotelová část celého areálu poskytuje ubytování až pro 140 hostů. Sportovní část celého areálu nabízí tenisové, squashové a badmintonové kurty, bazén, fitness centrum, saunu, parní lázeň, vířivku, masáže, bowling a mnoho dalších sportovních aktivit.

Důležité termíny:

Registrace účastníků za zvýhodněný poplatek do 30. 6. 2019

Příspěvky do odborného programu do 15. 9. 2019

Texty článku pro publikaci v časopisu KOM do 15. 10. 2019

Další informace naleznete na http://www.casopis-koroze.cz/konference. Těšíme se na setkání s vámi u příležitosti dalšího ročníku konference AKI.

Organizátoři

Prostějov

Hotel Tennis Club

51. ročník celostátního Aktiv galvanizérů

Ve dnech 6. a 7. února letošního roku proběhl v Jihlavě, v krásném sále hotelu Gustav Mahler, již tradiční, v pořadí 51. Aktiv galvanizérů. Nosným tématem letošní konference bylo řešení problémů v oblasti úspory lidské práce, energií, materiálů a zvýšení produktivity práce. Podtitul konference zněl "Snížení nákladů, spotřeby materiálu, vody a energií".

Z přihlášených 25 odborných přednášek a příspěvků odeznělo 24 příspěvků. Zasáhla nemoc přednášejícího, přesto však autor stihl příspěvek předat k otištění do sborníku přednášek a zájemci si ho mohli aspoň přečíst. Každý z účastníků, kterých bylo přihlášeno 174 z 92 podniků, institucí a škol, již tradičně před zahájením jednání obdržel tištěný sborník (ISBN 978-80-905648-4-8) s plným zněním příspěvků. Kdo měl zájem, mohl navíc texty příspěvků obdržet u prezence i na CD nosiči. Pro osobní jednání bylo na chodbách v klášterní části hotelu instalováno 28 stolečků a konzultačních míst. Mimo tuzemských účastníků se jednání zúčastnili i zástupci ze Slovenska, Německa a dalších zemí.

Neodmyslitelnou součástí aktivu je i přítomnost mediálních partnerů ČSPÚ, letos byli přítomni zástupci vedení časopisu Tribotechnika, kteří tak měli možnost se přímo prezentovat své čtenářské obci, představit svoje periodika a dále živě čerpat názory a potřeby svých čtenářů.

Součástí jednání Aktivu je i přítomnost významných hostů jednak z regionu, institucí a škol. Letošního Aktivu se osobně při zahájení zúčastnil pan Radek Popelka, náměstek primátora města Jihlavy. Přivítal přítomné a popřál jednání vysokou odbornou úroveň a vyslovil přání, aby se všichni účastníci v Jihlavě cítili velice příjemně a rádi se do tohoto regionu vraceli a to i při jiných příležitostech. Mezi dalšími hosty byli, nestor jednání a zástupce německé společnosti DGO a majitel firmy Riesmetall GmbH, pan Joachim Ramisch, který také v krátkém úvodním příspěvku pozdravil přítomné a pozval zájemce na veletrh a jednání DGO, které se koná na podzim v Německu, zástupci vedení SSPÚ (Doc.Zemanová, Ing. Ivic) a ředitel AČSZ (Ing. Stryž). V krátkém úvodním příspěvku přivítal účastníky také prezident ČSPÚ, Ing. Ladislav Obr, CSc, popřál úspěšné jednání a pozval přítomné na večerní diskuzní fórum.

Po slavnostním úvodu pak bylo zahájeno vlastní odborné jednání za řízení dopoledního pracovního předsednictva aktivu. Jednání bylo rozdělené do několika odborných bloků se zaměřením na kvalitu povrchové úpravy z hlediska funkce a vlivu předúprav před vlastní, finální úpravou. V úvodním příspěvku se Ing. J. Bartošík (IDEAL-Trade Service, s.r.o.) věnoval problematice moření hliníku a jeho slitin. Poukázal na důležitost procesu moření, který slouží jako předúprava před následným zpracováním a který zásadně ovlivňuje kvalitu finální povrchové úpravy. V následujícím příspěvku, který autoři nazvali Zdroje úspor v galvanickém pokovení, Ing. p. Goliáš (Schlötter Galvanotechnik) na základě dlouholetých osobních zkušeností uvedl konkrétní praktické příklady možností úspor v oblasti povrchových úprav při procesu galvanického pokovení. O tom, že voda je limitujícím prvkem v procesech povrchových úprav, bylo hlavní myšlenkou příspěvku Ing. Fuky ( Techneco Praha). Na konkrétních příkladech ukázal možnosti úspory vody. Ing. R. Konvalinka ( SurTec ČR, s.r.o.) představil novou technologii konverzních povlaků, která za podstatně příznivějších provozních parametrů i nákladů, nahrazuje doposud používané fosfátování.

O tom, jak náročná a složitá je povrchová úprava odlitků z tvárné litiny, jaká je její mikrostruktura a že její fyzikálně mechanické vlastnosti jsou mimo jiné dány také obsahem uhlíku, křemíku a manganu, poukázala ve svém příspěvku Ing. X. Ševčíková, Ph.D. ( VŠB TUO).Na snímcích světelné mikroskopie přehledně dokumentovala mikro strukturní vady, které se negativně projevují na výsledné povrchové úpravě, nejčastěji prováděném zinkování. Náhradu chromového leptání za bezchromovou technologii v pokovování plastů představil Ing. V. Blažek ( MacDermid Enthone, s.r.o.). GA PROFI TREX, s.r.o. je nová česká společnost založená v roce 2016 s cílem dodávat produkty, aplikační servis a poradenství pro povrchové úpravy v regionu střední Evropy. Její strategii a stávající výrobní program představil ředitel společnosti, Ing. V. Žabka. Funkci kobaltu v pasivacích a nové bezkobaltové pasivace představil Ing. V. Kříž ( Atotech CZ, a.s.).

Závěr dopoledního jednání prvního jednacího dne byl již tradičně věnován předání ocenění ČSPÚ, pamětní medaile s diplomem, odborníkům za celoživotní přínos do oblasti povrchových úprav. Na letošním aktivu byli oceněni Ing. Lubomír Kolouch, Petr Sobotka, Hana Suffnerová a Ing. Alena Vomáčková.

Odpolední blok přednášek zahájil Ing. P. Čepelák ( Ekomaziva, s.r.o.) s představením technologie a zařízení na vymrazování solí z galvanických roztoků. Současně uvedl i možnosti srážení a iontové výměny. Komplexní technologická řešení v galvanotechnice přifunkčním chromováním nastínil Ing. Jan Vytřas ( NOVEX Bohemia s.r.o.). Uvedl nové možnosti oprav vad vzniklých v technologii funkčního chromování a praktické způsoby oprav těchto vad. Firmu METROHM Česká republika s.r.o. na aktivu představil Ing. M. Stočes, Ph.D. a ukázal nové možnosti využití přístrojů této firmy pro řízení a kontrolu galvanických procesů. Stejným tématem se zabýval i Ing. V. Gromeš ( TSI Systém, s.r.o.) a představil výrobky firmy DeFesko pro kontrolu kvality povrchových úprav. Oblasti kvality zůstal věren i Ing. P. Žourek (Prominent, s.r.o.) a ukázal nové možnosti rychlého a nedestruktivního fluorescenčního měření tlouštěk vrstev a analýzu materiálů novým ručním X-RAY přístrojem firmy Fischer.

Novinky v oblasti automatizace a dávkování chemického niklu a dalších procesů bylo předmětem dalšího příspěvku předneseného Ing. T. Chvátalem (Katko, s.r.o.). Tato zařízení v technologii chemického niklování jsou v České republice v řadě provozů používána k plné spokojenosti provozovatelů. Důležitost a význam mechanické povrchové úpravy před galvanizací prezentoval Bc. M. Boldi (Advantafe-fl.cz s.r.o.). Ve své prezentaci představil škálu nových zařízení firmy OTEC v oblasti špičkové mechanické předúpravy. Reverzory -přepínače polarity, to bylo téma následujícího příspěvku Ing. V. Vrátného a kol. ( DEHO Relspec,s.r.o. a NES, s.r.o.). Tato zařízení jsou nedílnou součástí napájecích zdrojů pro galvanotechniku, bez kterých by se i tak obyčejné otočení polarity na galvanizační vaně stalo pracným, ne-li nemožným, úkonem.

Závěr odpoledního odborného jednání tvořil příspěvek čestného hosta a ředitele AČSZ, Ing. P. Stryže. Představil výsledky mezinárodní soutěže "The Global Galvanizing Adwars 2015", kde cílem je ocenit architekty, stavební inženýry a konstruktéry za nejúčelnější a nejvíc inovativní užití žárově zinkované oceli v architektuře a stavebnictví. Hned po ukončení odborného jednání Aktivu se konala volební členská schůze členů ČSPÚ. Po zhodnocení a schválení činnosti za uplynulý rok a zprávy o hospodaření společnosti, byla provedena volba nového výboru a revizní komise na další funkční období. Součástí schůze bylo i schválení navrženého usnesení.

Nedílnou součástí aktivu Galvanizérů je společný diskusní večer. Nejinak tomu bylo i letos, kdy v prostorách bývalého dominikánského kláštera připravili organizátoři společnou večeři s následnou diskuzí a neformální zábavou. Pro letošní rok byla opět připravena degustace dobrých vín, doplněná reprodukovanou hudbou k poslechu i tanci.

Před začátkem druhého dne jednání se krátce sešel nově zvolený výbor ČSPÚ a tajnou volbou zvolil svoje vedení. Staronovým prezidentem společnosti byl zvolen Ing. Obr a viceprezidentem opět Ing. Szelag.

Odbornou část druhého dne jednání zahájil Mgr. L. Klement (KV Pumps, s.r.o.). Představil nově vzniklou firmu a její výrobní sortiment čerpadel a filtračního zařízení pro galvanotechniku. O možnostech a nových způsobech vybarvování vrstev eloxovaného hliníku a jeho slitin informoval v následujícím příspěvku Ing. P. Vlas ( IDEAL-Trade Service,s.r.o.). Důležité aspekty v technologii funkčního chromování bylo tématem příspěvku Ing. L. Obra ( ČSPÚ), ve kterém shrnul na základě dlouhodobých teoretických znalostí a provozních zkušeností podstatu této technologie a následně z ní vyplývající optimální technologické a ekonomické vedení provozu. Náhradou pasivačních přípravků s obsahem šesti vazného chromu a analýzou nových bez chromových pasivačních povlaků se zabývala ve svém příspěvku Ing. k. Kreislová, Ph.D. a kol. (SVÚOM, s.r.o.). Automobilový a letecký průmysl vyžaduje úpravu kovových povrchů novými konverzními povlaky se zvýšenou korozní odolností a adhezí k povrchu. O vlivu předúprav na kvalitu těchto povlaků na bázi zirkonia se zabýval příspěvek Doc. Ing. M. Zemanové, Ph.D. a kol. ( FCHPT STU a Pragochema, s.r.o.). V závěrečném odborném příspěvku představil Ing. R. Rozlivka ( HYTEX Productions, s.r.o.)výrobní program v oblasti filtračních elementů pro provozy povrchových úprav.

Jednání aktivu, kterého se i ve druhý den jednání zúčastnilo téměř 140 účastníků, uzavřel prezident ČSPÚ Ing. Obr, který poděkoval všem přítomným za aktivní účast na jednání a pozval všechny na další, již 52. Aktiv galvanizérů, který se bude konat ve dnech 5. - 6. února 2019 opět zde v Jihlavě, v hotelu Gustav Mahler.

Ladislav Obr

Diskuzní fórum

Kurz Korozní inženýr