Pro autory

 

Pokyny pro autory

Samozřejmě jsme si vědomi, že každý příspěvek vyžaduje členění dle dané situace, proto v tomto směru autory nijak neomezujeme. Nicméně příspěvky do rubriky 1 (Výzkumné články) by měly přibližně dodržovat standardní členění:

 • název příspěvku
 • jména a adresy autorů a institucí, e-mail kontaktního autora
 • abstrakt (max. 15 řádků. Abstrakt by měl dodržovat členění článku, tzn. 1-2 věty Úvod, 2-3 věty Experiment, 2-3 věty Výsledky a Diskuze, 1-2 věty Závěr.)
 • souhrn známých fakt-úvod
 • experimentální část
 • výsledky
 • diskuse
 • závěr
 • (případná) citace grantu či poděkování
 • literatura


Přijímáme články v českém, slovenském a anglickém jazyce.

 1. V textu příspěvků se řiďte terminologií dle ČSN EN ISO 8044:2000 „Koroze kovů a slitin – Základní terminy a definice“.
 2. Příspěvek zpracujte v některém z běžných textových editorů (Word, OpenOffice). Prosím, nepište v LaTexu. Vyexportujte text do přijatelného formátu doc, rtf nebo txt. Velikost písma 11 bodů, font libovolný, řádkování 1,5. (Články stejně procházejí sazbou, takže není potřeba přesně formátovat.)
 3. Jednotky uvádějte v textu i u obrázků a tabulek ve formátu s reciprokými hodnotami v exponentu, ne ve formátu s lomítkem. Tabulky mohou být součásti textového souboru. Obrázky je potřeba předat (pokud možno) jako jednotlivé soubory. Obrázky ve formě grafu a Tabulky mohou být předány jako soubory Excelu (libovolná verze), v případě použití jiného programu exportujte graf do vektorového souboru, přednostně typu eps (pdf, wmf atd.). U fotografií a bitmapových obrázků upřednostňujeme soubory tif (bez komprimace), optimální rozlišení 150-300 DPI. Prosím, upravujte obrázky ve fotoeditoru (šipky, text apod.) a do textové části jej umístěte již hotový, aby jej grafik nemusel při sazbě upravovat. Popisky obrázků dodávaných zvlášť napište na závěr jako „Přílohu“ v souboru s textem rukopisu. Odkazy v textu uvádějte ve formátu Obr. 1, Tab. 1, apod. 
 4. U všech článků je potřeba dodat anglickou i českou/slovenskou verzi názvu, abstraktu a popisků obrázků a tabulek. U abstraktu prosím dbejte na to, aby měl samonosnou vypovídací hodnotu. Pro začlenění do zahraničních citačních databází je abstrakt tím hlavním, co se bude na jednotlivých článcích hodnotit.  
 5. Odkazy na literaturu uvádějte v textu v hranatých závorkách a postupně, tak jak se vyskytnou v textu. Používejte kumulativní formát citací, tzn. [1,3,5-7], NIKOLI [1,3,5,6,7]. Citace v části „Literatura“ zpracujte dle normy ACS (American Chemical Society). Můžete použít generátor citací na stránkách vydavatelství VŠCHT Praha nebo si stáhnout styl pro EndNote v záložce "Ke stažení". Při nedodržení formátu literatury či neúplnosti údajů citací bude článek vrácen k PŘEPRACOVÁNÍ!!!
 6. Redakcí preferovaným způsobem zasílání příspěvků je elektronická pošta (viz Kontakty) s článkem a dalšími soubory (grafy, fotografie) v příloze. V případě rozsáhlejší grafiky lze celý příspěvek poslat na CD/DVD disku či přes on-line ÚSCHOVNU.

 

V recenzním řízení je článek předán lektorovi, který se vyjádří k obsahu sdělení o vhodnosti publikace. Připomínky jsou, v případě souhlasu s publikací, anonymně zaslány zpět autorům, kteří po úpravách vrátí definitivní text redakci. Do časopisu bude článek zařazen podle časových a prostorových možností. Redakce uvítá i jakékoli příspěvky do rubrik časopisu Bulletin AKI: Výroční a společenská, Knižní novinky, Informace o konferencích, Legislativa a normalizace i Diskuze.

 

Autorská kontrola před podáním článku

 • výzkumný článek dodržuje standardní členění; abstrakt je samonosný a obsahuje všechny klíčové informace z článku
 • formát textové části je .doc, .rtf či .txt
 • obrázky mají přijatelné rozlišení
 • název, abstrakt a popisky obrázků a tabulek jsou uvedeny v českém (nebo slovenském) i anglickém jazyce
 • literatura je ve správném formátu
 • všechny literární odkazy, tabulky a obrázky jsou citovány v textu